Water table depth and manual chamber flux data

Timeseries of mean water table level at the site. The figure is updated every 2-4 weeks. Mittauspaikan keskimääräinen pohjaveden syvyys. Kuva päivittyy kerran 2-4 viikossa.

Figure 1. Mean water table level (black) measured from 37 points at Lettosuo (small yellow dots in the site map). Error bars denote 95 % confidence interval of the mean. The colored points show the water table level measured at three different sampling lines (orange lines in the site map) located at harvest (blue), control (green) and clear-cut (red) area.

Kuva 1. Lettosuon keskimääräinen pohjaveden syvyys (mustat pisteet) mitattuna 37 eri pisteestä (keltaiset pisteet mittauspaikan kartassa). Virhepalkit kuvaavat 95 % luottamusväliä. Värilliset pisteet kuvaavat hakatun (sininen), kontrollin (vihreä) ja avohakkuun (punainen) sarkalinjan (oranssit viivat mittauspaikan kartassa) manuaalikontrollipisteestä mitattua pohjaveden syvyyttä.

CH4, N2O and CO flux data from the automatic chambers. Figures are updated every 2-4 weeks.

Automaattikammiolla mitattu CH4, N2O ja CO vuodata. Kuvat päivittyvät kerran 2-4 viikossa.

Figure 2. CH4-exchange in six transparent automatic soil chambers at Letto1, the harvested site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 2. CH4-vaihto kuudessa läpinäkyvässä, automaattisessa maakammiossa harvennettavalla Letto1-koealalla. Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin.

Figure 3. CH4-exchange in six transparent automatic soil chambers at Letto2, the non-harvested site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 3. CH4-vaihto kuudessa läpinäkyvässä, automaattisessa maakammiossa hakkaamattomalla Letto2-koealalla. Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin.

Figure 4. N2O-exchange in six transparent automatic soil chambers at Letto1, the harvested site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 4. N2O-vaihto kuudessa läpinäkyvässä, automaattisessa maakammiossa harvennettavalla Letto1-koealalla. Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin.

Figure 2. CO-exchange in six transparent automatic soil chambers at Letto1, the harvested site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 2. CO-vaihto kuudessa läpinäkyvässä, automaattisessa maakammiossa harvennettavalla Letto1-koealalla. Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin.