Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

Asiantuntija (tutkimusinsinööri)

Ilmatieteen laitoksen Meren ja ilmakehän rajapinnan tutkimus -ryhmä tutkii meren ja ilmakehän välisiä vuorovaikutuksia kuten kasvihuonekaasujen vaihtoa sekä meren ylimmän kerroksen fysikaalisia ja biogeokemiallisia prosesseja, lyhyt- ja pitkäaikaisia vedenkorkeusvaihteluita sekä tuulen kehittämiä aaltoja. Ryhmän vastuulla ovat Utön ilmakehän- ja merentutkimusaseman merellisten mittausten sekä kauppalaivojen kasvihuonekaasuhavaintojen kehittäminen osana kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuurihankkeita. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen havaintoyksikön, Suomen ympäristökeskuksen sekä kansainvälisten partnereiden kanssa.

Haemme tutkimusryhmäämme vakinaista asiantuntijaa (tutkimusinsinööriä) meren tilaa ja ilmakehän rajakerrosta havainnoivien, monipuolisten mittausjärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen. Tutkimusinsinööri vastaa Utön tutkimusasemalle (https://en.ilmatieteenlaitos.fi/uto) asennetuista merta havainnoivista mittausjärjestelmistä sekä osallistuu mm. Euroopan unionin JERICO-RI rannikkotutkimusinfrastruktuuriin liittyvään kehitystyöhön.

Tehtäviin kuuluu mittausjärjestelmien ylläpito, huolto ja kalibrointi sekä uusien järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. Tutkimusinsinööri vastaa myös mittausjärjestelmiin liittyvistä hankinnoista. Työ on käytännönläheistä insinöörityötä ja vaatii ajoittain hyvää fyysistä kuntoa, koska osa töistä tehdään rannalla ulkosaaristossa sekä merellä ilman koneellisia apuvälineitä. Vuotuisesta työajasta noin puolet menee mittausjärjestelmien ylläpitoon, loput vaihdellen hankintoihin ja kehitystehtäviin. Kenttätyöt painottuvat erityisesti loppukevääseen ja alkukesään.

Apply job

Postdoctoral researcher - Data science in Remote Sensing

The Greenhouse Gases and Satellite Methods Group of the Earth Observation Research Unit at the Finnish Meteorological Institute is looking for an enthusiastic and motivated postdoctoral researcher for climate science projects. In particular, we are looking for a candidate with expertise on developing new computational methods for data science. Expertise on atmospheric sciences and satellite remote sensing are considered as a bonus but is not required.

The focus of the post-doctoral project is to develop new data driven methods for understanding anthropogenic CO2 emissions from space-based data. In this project, the candidate will work with simulated and real atmospheric CO2 observations, e.g. from Nasas Orbiting Carbon Observatory instruments as well as with the air quality data from European satellite instruments. In addition to scientific work, we expect the candidate to publish the results in scientific journals and to give presentations in international conferences.

The Greenhouse Gases and Satellite Methods Group is part of Space and Earth Observation Centre (https://space.fmi.fi) at the Finnish Meteorological Institute. The group and the position are also affiliated with the Finnish Centre of Excellence in Inverse Modelling and Imaging of the Academy of Finland.

Apply job

Open applications

We use open applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can submit your free-form application on valtiolle.fi pages.

Privacy notice for the register